Wedstrijdbepalingen

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Reglementen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de toepasselijke inhoud van dit reglement.
 2. Verwijzingen naar het RvR in het vervolg van deze bepalingen zijn bedoeld ter verduidelijking en geven geen uitputtende opsomming van de van toepasselijke artikelen uit dit reglement.
 3. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van deze bepalingen.
 4. Tot een week voor de wedstrijddag kunnen deze bepalingen nog wijzigen. Eventuele grote wijzigingen worden aangekondigd door middel van een nieuwsbericht op de website van de wedstrijd.

 

Artikel 2. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding (onder voorbehoud): Kjell van Wijlandt, wedstrijdleiding@srvagon.nl,               
 2. Veiligheidscoördinator: Tom Knappers
 3. Hoofd van de Jury:  Norbert Blokhuis

 

Artikel 3. Bokalen

De Fylí Agon 2019 is geen onderdeel van een bokaal.

Hoofdstuk 2. Deelname

Artikel 4. Deelname

 1. De uitgeschreven velden op de Fylí Agon 2019 zijn toegankelijk voor competitieroeiers en wedstrijdroeiers zoals beschreven in Art. 14 RvR.
 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR.

Artikel 5. Aanmeldprocedure

 1. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij de inschrijfbalie. Dit dient één uur voor de starttijd te hebben plaatsgevonden.
 2. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de rugnummers.
 3. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
 4. De borg voor de rugnummers bedraagt 10 euro in contanten.
 5. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient 30 minuten voor de starttijd te hebben plaatsgevonden.

 Artikel 6. Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 73 RvR. 

Artikel 7. Op- en uitroeiprocedure

 1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten die voldoet aan de eisen genoemd in Art. 17-20 RvR.
 2. De riemen die gebruikt worden door de ploegen dienen te voldoen aan de eisen genoemd in Art. 21 RvR.
 3. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verschijnen aan de start. Te laat verschijnen kan uitsluiting betekenen. Roei dus tijdig op: een gemiddelde oproeitijd van ongeveer 20 minuten is nodig.
 4. De vlotten zijn tot 16:00 niet toegankelijk voor blok 2. Oproeien is mogelijk vanaf 16:30.
 5. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter hoogte van de finishlijn.
 6. Uitroeien is mogelijk op de uitroeibaan zoals aangegeven op de baankaart op de website. Deze uitroeibaan bevindt zich in het verlengde van de finish. In de uitroeibaan dienen ploegen aan stuurboordwal te varen. Ploegen die van de uitroeibaan afkomen dienen voorrang te geven aan ploegen die uit de havenkom of van de wedstrijdbaan komen.

Artikel 8. Startvolgorde

 1. Het paar met de laagste nummers start altijd als eerste.
 2. De startvolgorde wordt door loting bepaald.
 3. De wedstrijdleiding behoudt het recht om de startvolgorde van paren naar eigen inzicht te wijzigen in geval van bijzonderheden.

Artikel 9. Startprocedure

 1. De procedure voor de voorstart is zoals beschreven in Art. 49 en 50 RvR.
 2. De procedure voor de start is zoals beschreven in Art. 44 t/m 46 RvR.
 3. Er wordt in paren gestart.
 4. Er wordt naar gestreefd om iedere dertig seconden een paar weg te starten.
 5. De tijden van iedere ploeg worden afzonderlijk geregistreerd.
 6. Voor de start varen de ploegen in paren, zij aan zij, in light paddle richting voorstart. De oplijner zal mogelijk een of beide ploegen verzoeken om hier te wachten of in te houden met de bedoeling om de ploegen naast elkaar te krijgen en/of het gewenste verschil van 30 seconden met de voorgaande race te krijgen. LET OP commando’s van de oplijner. De voorstarter bepaalt wanneer er opgebouwd kan worden naar de start.
 7. Varend in de richting waarin de wedstrijd wordt gevaren, starten ploegen met een oneven nummer in de baan aan stuurboord en ploegen met een even nummer in de baan aan bakboord.
 8. In het geval dat er een oneven aantal ploegen start in één veld, dan gaat de ploeg met het laagste nummer van dit veld alleen en als eerste van start in de voor hem aangewezen baan zoals omschreven bij punt 7.

Artikel 10. Race

 1. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is beschreven in Art. 47 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren.
 2. Inhalen is toegestaan. De oplopende ploeg is hierin vrij om haar koers te kiezen.
 3. De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en dient tijdig te wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
 4. De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
 5. De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken voordat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
 6. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop ze elkaar bejegenen.
Hoofdstuk 3. Wedstrijd

Artikel 11. Klassement

 1. Het dagklassement wordt opgemaakt na het verroeien van alle ploegen uit een veld. De uitslagen zullen zo snel mogelijk na het finishen van de laatste finale bekend worden gemaakt.
 2. De winnaar is de ploeg met de snelst geroeide tijd per veld. Tijdverschillen van minder dan 0,2 seconden worden geacht gelijk aan elkaar te zijn.
Hoofdstuk 4. Inschrijfprocedure

Artikel 12. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl en kan tot en met dinsdag 3 september om 23.59.
 2. Velden kunnen aangevraagd worden bij een minimum van 3 startende ploegen. De wedstrijdleiding bepaald uiteindelijk of het aangevraagde veld verroeid kan worden.

 

Artikel 13. Inschrijfgelden

 1. Inschrijfgeld: skiff € 8,00; twee € 15,00; vier € 19,00; acht € 22,00.
 2. Inschrijfgelden dienen vóór vrijdag 7 september 2018 23:59 uur overgemaakt te worden naar rekening NL16 INGB 0006 6689 67 t.n.v. A.S.R.V. Agon o.v.v. Vereniging + “Inschrijving Fylí”
 3. Voor verenigingen die zich niet via het KNRB-inschrijfprogramma inschrijven wordt het inschrijfgeld met 10% verhoogd.
 4. LET OP: voor het apart georganiseerde (niet KNRB) dispuutsveld geld Artikel 13 lid 3 niet. De inschrijfkosten voor een C4 in het apart georganiseerde dispuutsveld luiden €10 voor een C4.

 

Artikel 14. Loting

De  loting vindt plaats op woensdag 4 September om 20:00 op verlaatweg 7 en zal hierna zo snel mogelijk doch uiterlijk donderdag 5 September worden gepubliceerd op de website van de Fyli Agon.

Hoofdstuk 5. Protestregeling

Artikel 15. Protest

 1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 74 RvR.
 2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in Art. 76 RvR.
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 16. Boeteclausule

 1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 31 lid 2 RvR.
 2. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 31 lid 4 en 5 RvR.

 

Artikel 17. Disciplinaire maatregelen

 1. Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgens Art. 73 RvR.
 2. De hoogte van een tijdstraf is 3.5 seconden, toe te voegen aan de eindtijd van de bestrafte ploeg.

 

Artikel 18. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Artikel 19. Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Veel plezier en succes!